Ciche i niezawodne zasilacze NeoTEC
Współpraca handlowa
Opinie użytkowników
Recenzje zasilaczy
Sklep NeoTEC
Napisz swoj? opini? o NeoTEC

Wielki test past termoprzewodz?cych

Pasty termoprzewodz?ce s? nadal jednym z najbardziej niedocenianych element?w zwi?zanych z ch?odzeniem komputer?w. Do niedawna jedn? past? jak? mo?na by?o kupi? w naszym kraju by?a bia?a silikonowa mazia, kt?ra i tak zwykle sprawowa?a si? o niebo lepiej ni?, "termoprzewodz?ce plastry" kt?re swego czasu montowane by?y w wi?kszo?ci cooler?w. Obecnie sytuacje znacznie poprawi?a si? pod wzgl?dem r??norodno?ci dost?pnych materia??w termoprzewodz?cym - g??wnymi graczami na tym rynku s? takie firmy jak Shin-Etsu, Arctic Silver, Nanotherm, oraz ostatnio OCZ. Producenci ci zapewniaj?, ?e oferowane produkty s? najlepsze i najwydajniejsze. Jednak jak jest w rzeczywisto?ci? Niebawem si? dowiemy...

Aby unikn?? sytuacji, otrzymania od dystrybutor?w tzw. "z?otych sampli" testowanych przez nas past, postanowili?my zakupi? je w kilku sklepach internetowych. Uzyskane w ten spos?b wyniki b?d? bardziej miarodajne. Jako platforma testowa pos?u?y?a nam nast?puj?ca konfiguracja:

P?yta g??wna: Abit NF7 Rev2.0 Bios 18
Procesor: Barton 2500+ przetaktowany na 2500Mhz (12.5X200Mhz, 1.775V)
Pami?ci: OCZ PC3200 EL Platinum Edition 2 x 256 Kit
Cooler: "Hybryda Zalmana" KHD83Cu ch?odzona przez Tornado @ 4600rmp
Grafika: YUAN ATI R9800SE @ 256-bit/8x1/430/700
Zasilacz: HuntKey HK400-XP LED

Radiator u?yty do test?w

Barton 2500+ przetaktowany na 2500Mhz (12.5X200Mhz, 1.775V)

Do testu uda?o si? nam zdoby? nast?puj?ce pasty termoprzewodz?ce:

Pasta ThermalRight - dodawana jest standardowo do radiator?w tej firmy, z nieoficjalnych ?r?de? dowiedzieli?my si?, ?e jest to pasta produkcji Shin-etsu tyle, ?e w wersji OEM. Jest jej do?? du?o posiada odpowiedni? konsystencj? i jak si? zaraz przekonamy wypada ca?kiem przyzwoicie w testach.

Pasta dodawana do cooler?w Thermalright

OCZ Ultra 5+ - to jedna z nowo?ci na polskim rynku, jest kolejnym znakomitym produktem OCZ - firmy kt?ra zas?yn?a g??wnie dzi?ki wytwarzaniu najszybszych pami?ci komputerowych dla zapalonych overclocker?w. Czy spe?ni pok?adane w niej oczekiwania? Zaraz si? tego dowiemy...

OCZ Ultra 5+

Arcitc Silver 5 - Produkt jednego z lider?w na rynku past termoprzewodz?cych Arctic Silver. Wiele os?b pyta?o dlaczego po ASIII kolejna pasta nie dosta?a, zgodnie z logik?, numeru 4 - jednak w krajach azjatyckich cyfra cztery, jest kojarzona ze zmar?ymi. Zastanawia nas jedynie identyczna konsystencja jak w OCZ Ultra 5+ - jest ona bardzo g?sta co jest du?? zalet?, gdy? "trzyma" past? tam gdzie j? na?o?ymy.

Arctic Silver 5

Arctic Ceramique - to dobra i znana od d?u?szego czasu pasta. Jest idealna wsz?dzie tam, gdzie brak przewodno?ci elektrycznej jest priorytetem. Ma ona nieco rzadsz? konsystencj? od AS5 - przez co ?atwiej jest j? na?o?y?.

Arctic Ceramique

Akasa AK-450 - kolejna pasta Shin-etsu, tym razem markowana przez firm? AKASA i dodawana do jej cooler?w. Bardzo dobra wydajno??, idealna wr?cz konsystencja ?wiadcz? bardzo dobrze o tej pa?cie.

Akasa AK-450

Zalman Thermal Grease CSL-850 - pierwsza testowana "silikon?wka" - pasta dodawana przez Zalmana do wi?kszo?ci jej cooler?w. ?atwa w aplikacji, jednak zawiera "grudki" kt?re sprawiaj?, ?e trudno na?o?y? jak prawid?owo.

Zalman Thermal Grease

Titan Silver Grease - s?awna srebrna pasta Titana - srebrna oczywi?cie tylko z nazwy, gdy? zawiera g??wnie aluminium. Strasznie wszystko brudzi, trudno j? usun??, nie mo?emy o niej powiedzie? wiele dobrego opr?cz tego, ?e jest tania.

Titan Silver

Stars ST420-UT15 - jedna z pierwszych past dost?pnych masowo na polskim rynku. Nieco g?stsza od standardowych silikon?w, sprzedawanych w woreczkach. Daje zadowalaj?ce rezultaty, jest niedroga, ?atwo si? usuwa.

Stars 420

Arctic Silver III - do niedawna najlepsza pasta termoprzewodz?ca. G?sta, ?atwa w aplikacji i usuwaniu. Obecnie niemal niedost?pna, gdy? zosta?a zast?piona przez AS5. Jak wypadnie na tle m?odszego rodze?stwa - zaraz si? o tym przekonamy...

Arctic Silver III

Nanotherm PCM+ - najdziwniejsza "pasta" jak? w ?yciu widzia?em. Jest to zawiesina wosku termoprzewodz?cego - jest do?? k?opotliwa przy aplikacji, jednak przy odrobinie wprawy, mo?emy uzyska? zaskakuj?ce rezultaty. Jej dzia?anie oparte jest na zasadzie wielokrotnych przemian fazowych.

Nanotherm PCM+

Pasta Arcitc Cooling - standardowy silikon dodawany przez firm? Arcitc Cooling do ich cooler?w - bardzo rzadka konsystencja, ?atwo si? nak?ada i r?wnie ?atwo usuwa.

Pasta Arcitc Silver

Oto kandydaci zaaplikowani na za?lepk? od obudowy. Poni?ej od lewej do prawej:

 1. ThermalRight Generic
 2. OCZ Ultra 5+
 3. Arcitc Silver V
 4. Arctic Ceramique
 5. Akasa AK-450
 6. Zalman CSL-850
 7. Titan Silver
 8. Stars 420
 9. Arcitc Silver III
 10. Nanotherm PCM+
 11. Arctic-Cooling
Wida? tu jak r??n? posta? mo?e mie? pasta termoprzewodz?ca. Od p?ynnej mazi Nanotherm PCM+, przez standardowe silikonowe pasty typu Stars 420, po bardzo g?ste pasty typu OCZ Ultra 5+.

Pasty po na?o?eniu na chropowat? powierzchni?

Na poni?szym zdj?ciu mo?na zobaczy? jak r??nie zachowuj? si? nasze pasty przy pr?bie rozsmarowania na wzgl?dnie chropowatej powierzchni (kolejno?? jak powy?ej). Pod tym wzgl?dem najlepiej wypad?y OCZ Ultra 5+, Arctic Silver V, oraz Nanotherm PCM+, zraz za nimi Ceramique, Akasa, Arctic Silver III. Na szarym ko?cu pozostaj? "silikon?wki".

Test na rozsmarowywanie past

Jest to bardzo wa?ny test, gdy? do tego jak dobrze pasta pokrywa powierzchni? w g??wnej mierze zale?? jej w?a?ciwo?ci termoprzewodz?ce co pokazuj? poni?sze wyniki.

Ka?da pasta zosta?a na?o?ona zgodnie ze wskaz?wkami zawartymi na tej stronie. Procedura testowa polega?a na tym, ?e ka?da z past by?a najpierw wygrzewana przez okres 24 godzin podczas normalnej pracy na komputerze. Temperatura mierzona by?a z sondy Konrolera Akasa FC-03 przemyconej pod sp?d procesora (wewn?trz socketu). Podane temperatury by?y najwy?szymi zanotowanymi warto?ciami. Wszelkie r??nice wynikaj?ce z waha? temperatury zosta?y matematycznie wyr?wnane. Ju? tu wida? ogromn? przepa?? technologiczn? pomi?dzy high-endowymi pastami (OCZ Ultra 5+, Arctic Silver 5), a reszt? konkurencji.

Temperatury po 24 godzinach normalnej pracy

W celu sprawdzenia jak pasty radz? sobie podczas obci??enia, pozostawili?my ka?d? z nich na czas 12 godzin pracy komputera pod pe?nym obci??eniem programem Prime95. Tak jak poprzednio podane temperatury by?y najwy?szymi zanotowanymi warto?ciami. Wszelkie r??nice wynikaj?ce z waha? temperatury zosta?y matematycznie wyr?wnane. Powsta?? poprzednio przepa?? staje si? jeszcze wyra?niejsza.

Temperatury po 12 godzinach obci??enia

Aby lepiej to zilustrowa? poni?ej zamieszczam wykres r??nic temperatury pomi?dzy idle a stresem. Wyniki m?wi? same za siebie - wed?ug mnie zamiast wydawa? kolejne kilkaset z?otych na nowy cooler warto zainwestowa? w najlepsz? dost?pn? past? termoprzewodz?c? - jak wida? r??nica jest kolosalna. Co nabiera szczeg?lnego znaczenia w lecie.

R??nice temperatur

Ocen? wynik?w pozostawiamy jak zawsze wam...
Test zamieszczony dzi?ki uprzejmo?ci PC-Com.pl

Data ostatniej modyfikacji: 10-06-2004